Oproep via professionalisering van officieren in de graad van Kapitein

DBDMH/SIAMU / 1000 / Bruxelles

Postuler jusqu'au: 04 Juin 2019

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Oproep via professionalisering van officieren in de graad van Kapitein naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Description

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep via professionalisering van officieren in de graad van Kapitein naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De DBDMH is een instelling van openbaar nut van categorie A die verantwoordelijk is voor de brandbestrijding, de eerste hulp aan zieke of gewonde personen en hun transport naar de ziekenhuizen. De brandweerdienst krijgt ook opdrachten toevertrouwd inzake civiele veiligheid en het uitbrengen van adviezen inzake brandpreventie.

De DBDMH gaat over tot de oproep via professionalisering van kandidaten voor meerdere posten van officier in de graad van Kapitein.

De functiebeschrijving van deze betrekking is beschikbaar in bijlage (bijlage A).

De kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. aangesteld zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel;
  2. voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
  3. beschikken over een graadanciënniteit van twee jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen;
  4. beschikken over de vermelding `voldoende', `goed', of `zeer goed' bij zijn laatste evaluatie;
  5. beschikken over het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" en van de certificaten PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en FOROP-2;
  6. beschikken over brevet van hulpverlener-ambulancier.

Deze voorwaarden dienen vervuld te zijn op de vervaldag van de termijn om kandidaturen in te dienen, met uitzondering van de vereiste van het brevet van hulpverlener-ambulancier, dewelke vervuld dient te worden ten laatste op het einde van de professionaliseringsstage.

Houder zijn van een universitair diploma (licentie of master) in een wetenschappelijke richting, kennis van andere talen, brevet van crisisbeheer CRI-1 en 2, kwalificatie CSD/AGS en/of diploma Fire Engineer is een troef.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via mail op job@firebru.brussels, ter attentie van de heer Pierre Menu, Commandant tweede in bevel, Helihavenlaan 15 te 1000 Brussel, binnen een termijn van 30 dagen. Die termijn gaat in op de dag volgend op de bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de brandweerzone waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een professionaliseringsproef waarvan de inhoud omschreven wordt in bijlage B. Ter info, de fysieke proeven worden hoogstwaarschijnlijk georganiseerd op 13 en 14 juni 2019 en de administratieve testen vanaf 17 juni 2019.